Disclaimer website Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Mafo B.V., tevens handelend onder de naam Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website uitsluitend hergebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing

Geen garantie voor juistheid

Indien van toepassing:

Met betrekking tot de op onze website vermelde prijzen streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing te mogen claimen of te veronderstellen.

Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing streeft ernaar om haar website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van Mafo Naval Closures en Mafo Industrial Washing 's disclaimer op deze pagina.